Pakalpojumi

Mēs piedāvājam:

Individuālā projekta izstrādi

 • Individuāla projektēšana: sākot no10EUR/m2 – mājas ar divslīpu jumtu, mājas ar plakanu jumtu un četrslīpu jumtu – sākot no 12 EUR
 • Projekta piesaiste zemesgabalam un būvprojekta sagatavošana un saskaņošana Rīgas rajonā (izņemot Rīgu): 550 EUR
 • Energoefektivitātes sertifikāts: 100 EUR
 • Grunts ģeoloģiskā izpēte: 2 urbumi– sākot no 250 EUR
 • Projekta saskaņošana: Rīgā sākot no 550-1000 EUR– atkarīgs no zemesgabala atrašanās vietas un būvatļaujā izvirzītajiem projektēšanas izpildes nosacījumiem un tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

Individuāla projekta pasūtīšanai ir nepieciešamie sekojoši dokumenti:

 • Tehniskie noteikumi inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošanai
 • Inženiertopogrāfiskais plāns, ne vecāks par 1 gadu
 • Geoloģija
 • Zemesgrāmatas apliecība
 • Zemes robežu plāns
 • Apgrūtinājumu plāns
 • Ceļa koplietošanas līgums vai servitūts ceļa lietošanai.
 • Ja zemes gabals tiek nomāts – nepieciešams zemes nomas līgums – oriģināls, uz kā pamata būs zemes grāmatā jāreģistrē apbūves tiesības.
 • Ja uz zemes gabala jau atrodas uzceltas būves – nepieciešama pēdējā inventarizācijas lieta no Valsts Zemes dienesta.
 • Ja zemes gabalam ir bankas uzlikta hipotēka – nepieciešama rakstiska bankas piekrišana.
 • Visus ārējos tīklu projektus jāpasūta atsevišķi pie sertificētiem speciālistiem saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām.

Gatava projekta piesaisti

Būvniecības uzsākšanai pēc Latvijas likumdošanas ir nepieciešams būvvaldē saskaņots būvprojekts un uz tā pamata saņemta būvatļauja, kurā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un saņemta rakšanas atļauja!

Papildus nepieciešams saņemt civiltiesisko apdrošināšanu jaunbūvei, kā arī mērnieks sagatavo būvasu nospraušanas aktu, ko sagatavo mērnieks (akts ir jāiesniedz un jāsaskaņo ar būvvaldi pirms būvniecības uzsākšanas)!

Būvatļauju izsniedz uz 8 gadiem. Būvatļauja ir jāpagarina būvvaldes norādītajos termiņos.

Gatava projekta piesaistei zemesgabalā un saskaņošanai būvvaldē ir nepieciešama sekojoši  dokumenti:

 • Tehniskie noteikumi inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošanai.
 • Inženiertopogrāfiskais plāns, ne vecāks par 1 gadu.
 • Tehniskie noteikumi inženierkomunikāciju pieslēgumu ierīkošanai
 • Inženiertopogrāfiskais plāns, ne vecāks par 1 gadu
 • Zemesgrāmatas apliecība
 • Zemes robežu plāns.
 • Apgrūtinājumu plāns.
 • Ceļa koplietošanas līgums vai servitūts ceļa lietošanai.
 • Ja uz zemes gabala jau atrodas uzceltas būves – nepieciešama pēdējā inventarizācijas lieta no Valsts Zemes dienesta.
 • Ja zemes gabals tiek nomāts – nepieciešams zemes nomas līgums – oriģināls, uz kā pamata būs zemes grāmatā jāreģistrē apbūves tiesības.
 • Ja zemes gabalam ir bankas uzlikta hipotēka – nepieciešama rakstiska bankas piekrišana.
 • Visus ārējos tīklu projektus jāpasūta atsevišķi pie sertificētiem speciālistiem saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām.

Firmai ir visas licences komercdarbības, projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai.

Arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi –AR, BK

 • Mūsu komanda īsteno dažādu veidu arhitektūras projektus ar izstrādātu būvkonstrukciju daļu, izvēloties mūsdienīgus un ekonomiski pamatotus risinājumus.
 • Esam pieredzējusi speciālistu komanda būvniecības ieceres izveidē, kā arī pilnas komplektācijas būvprojektu izstrādē un saskaņošanā ar tehnisko noteikumu izdevējiem un nepieciešamajām institūcijām, būvvaldēm.
g

Ūdensapgāde un kalizācija - UKT

Uzzināt vairāk
 • Piedāvājam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu risinājumus, lietus kanalizācijas risinājumus publiskajām un dzīvojamām ēkām.(pieslēgumi pie centrālajiem tīkliem un vietējie risinājumi – spice, hermētiski slēgti izsmeļami rezervuāri, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
 • Ēkas iekšējie un ārējie tīkli;
 • Meliorācija / lietus ūdens sistēmas;

Gāze - GAT

Uzzināt vairāk
 • Piedāvājam gāzes projektu iekšējām un ārējām pievades sistēmām.

Elektroapgāde_ELT

Uzzināt vairāk
 • Projektējam visu veidu un apjomu iekšējo un ārējo tīklu projektus elektrisko tīklu izbūvei vai pārbūvei. Ēkas ārējie un iekšējie tīkli;